Gyes nyomtatvány

A GYES igénylést írásban kell el?terjeszteni. A GYES igénylés benyújtása formanyomtatvány kitöltésével történik. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, amennyiben reá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek, úgy a GYES igénybejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály szerinti igazolást.

Egyidej?leg a GYES igényléshez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolását. A gye sigénylés napja az a nap, amikor az igényt átvették, vagy ha az igényt posta útján terjesztették el? a kérelem postára adásának napja.

A GYES igénylését a a kincstár, illetve külön jogszabályban meghatározott családtámogatási kifizet?hely bírálja el.. A GYES folyósításáról ezen szerv gondoskodik. A GYES igénylésér?l az igényelbíráló szerv határozatban dönt.

A GYES igényléséhez igazolásokat és nyilatkozatokat kell csatolni.

A Magyar Államkincstár és területi szervei vonatkozásában a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében is gyakorolhatók.

A GYES-t igényl? személy természetes személyazonosító adatait igazolni kell. Erre érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártya típusú gépjárm?vezet?i engedély vagy útlevél bemutatásával, a személyi azonosítóról és a lakcímr?l szóló hatósági igazolványnak a lakcímr?l szóló hatósági igazolvány részér?l készült másolatának bemutatásával vagy csatolásával, a társadalombiztosítási azonosító jelet hatósági igazolvány, hatósági bizonyítvány bemutatásával vagy másolatának csatolásával kell igazolni. A gyermekre vonatkozó adatokat születési anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával kerülhet sor.

A GYES-t f?szabály szerint a Magyar Államkincstárnak az igényl? lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Regionális Igazgatósága a GYES jogosult kérelmére pénzintézetnél vezetett bankszámlájára utalja, vagy postai utalványon folyósítja.

A GYES az igény benyújtásának id?pontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás id?pontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. A GYES jogosultságot az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamen?leg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megel?z? második hónap els? napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ett?l az id?ponttól kezdve fennállnak.

A GYES-t utólag, a tárgyhónapot követ? hónap 10. napjáig, bankszámlára utalás esetében 3. napjáig kell folyósítani.

Database connection error @ behajtas.biz